Inloggen mislukt. Controleer of het e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd.
wachtwoord vergeten
login
Privacy Policy

Akkoordverklaring verwerking gegevens door Yacht voor de Yacht Trainees PreSelect


Via deze website worden door Yacht gegevens verzameld voor de Yacht Trainees PreSelect. Yacht wordt daarbij ondersteund door Harver. Tot de door Yacht en Harver verzamelde en verwerkte persoonsgegevens behoren ook uitslagen van psychometrische testen.


Begripsbepalingen

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.


Verantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt: Yacht


Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen: Harver


Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Als kandidaat hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.


Voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Harver verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement.
 • Harver verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.
 • Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 • De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.
 • De persoonsgegevens kunnen na het anonimiseren gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten. Dit betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek: geanonimiseerde persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is.

De wijze van verwerking van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet bovenmatig zijn.
 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
 • De volgende gegevens worden door de verantwoordelijke verzameld en verwerkt:
  • naam, adres, postcode, woonplaats
  • geboortedatum
  • geslacht
  • telefoonnummer, e-mailadres
  • informatie omtrent werk(verleden)
  • psychometrische testen
 • Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken, hebben toegang tot de persoonsgegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun taak.

Gebruik van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • Het opzetten en beheren van de TalentPitch en TalentPool en het daarin opnemen van de betreffende gegevens.
 • Het beoordelen, selecteren en accepteren van (potentiële) kandidaten.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met (potentiële) kandidaten.
 • Het gebruik van statistische en wetenschappelijke inzichten voor managementrapportages of (optimalisatie van) assessment. Het (verder) structureren of automatiseren van de selectie van (potentiële) kandidaten.
 • Het uitvoeren van gerichte activiteiten om met (potentiële) kandidaten een relatie tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden.
 • Het eenmalig benaderen van deelnemers voor een gebruikersonderzoek.
 • Het beheren van de relatie met (potentiële) kandidaten uit de TalentPool.

Bewaartermijnen
 • Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 • De persoonsgegevens van de onderstaande kandidaten worden 12 maanden na registratie verwijderd/geanonimiseerd door Harver:
  • kandidaten die zijn afgewezen;
  • kandidaten die de tool niet hebben afgerond;
  • kandidaten die de tool wel hebben afgerond, maar geen bericht hebben gekregen van de verantwoordelijke;
  • (als de verantwoordelijke toestemming heeft gegeven:) kandidaten die in de TalentPool staan.
 • Indien de bewaartermijn is verstreken, of de kandidaat doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van drie maanden.
 • Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Informatieverstrekking aan kandidaat

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u als kandidaat recht op inzage in het bestand van uw gegevens, een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u te allen tijde opvragen bij Harver.


Door hiermee akkoord te gaan, verklaart u in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens op de hierboven beschreven manier.
Registreren
Registreer je met behulp van onderstaande gegevens. Heb je al een account?
inloggen met bestaand account
Bij dezen geef ik Yacht toestemming mijn persoonsgegevens, waaronder de resultaten van de diverse testmodules, te verwerken binnen de context van mijn sollicitatie bij Yacht via de TalentPitch. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten?
Vul je e-mailadres in en wij sturen je instructies over hoe je een nieuw wachtwoord kunt instellen. Als je geen e-mail ontvangt, controleer dan of de e-mail tussen je spam/ongewenste e-mail is gekomen.
logingegevens
Er is een e-mail gestuurd met instructies over hoe je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
login
wachtwoord vergeten?